บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

ธนาคารกรุงเทพ บัตรเดบิต

ครบทุกสิทธิประโยชน์ในบัตรเดียว

สุขใจ ได้กุศล

เมื่อสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สิทธิประโยชน์ จากศิริราช

รับฟรี ตรวจสุขภาพ Basic Package และรับส่วนลดต่างๆ จาก ศิริราช

อุ่นใจกับความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ

เบิกค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง และให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 200,000 บาท

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย

ช้อป กดเงิน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที พร้อมรับคะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ และสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้า

สิทธิประโยชน์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

ข้อมูลการร่วมบริจาค

สุขใจ ได้กุศล

 • ทุกการสมัครบัตรใหม่ ธนาคารร่วมบริจาค 100 บาท และการชำระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปีต่อไป ธนาคารร่วมบริจาค 50 บาท ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ทุกๆ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าต่างๆ* ธนาคารร่วมบริจาค 0.2% ของยอดการใช้จ่าย ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

*ไม่รวมการใช้จ่ายด้วยการแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท

ข้อมูลและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์จากศิริราช

รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากศิริราช

รับฟรี ตรวจสุขภาพ Basic Package 1 ครั้ง มูลค่า 2,050 บาท ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา อายุรกรรม Premium Clinic โรงพยาบาลศิริราช เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์  ,  และ  ผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช สะสมครบตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร*

 

รับส่วนลดจากศิริราช**

 • รับส่วนลด 5-40% ค่าหัตถการ (นวดไทยแบบราชสำนัก ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร ดูแลหญิงหลังคลอด บริการสัปปายะ) และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เมื่อรับการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 ตามเงื่อนไขที่ศิริราชกำหนด โดยชำระผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ตั้งแต่ 500 บาท/ครั้ง
 • รับส่วนลด 10% ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิมุขสถาน โดยแสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช
 • รับส่วนลด ร้านจำหน่ายของที่ระลึก “ณ ศิริราช” โดยแสดงบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ดังนี้
  • รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500 บาท/ครั้ง
  • รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500 บาท/ครั้ง

   

*เงื่อนไขในการรับสิทธิตรวจสุขภาพฟรี

 • Basic Package ได้แก่ CBC การตรวจเม็ดเลือด, FBS การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, BUN และ Cr การตรวจสมรรถภาพไต, Electrolyte การตรวจวัดระดับเกลือแร่ในร่างกาย, Lipid การตรวจปริมาณไขมันในเลือด, U/A การตรวจปัสสาวะ, Stool การตรวจอุจจาระ, CXR การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก, EKG การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ไม่รวมการใช้จ่ายค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรสำหรับรายการซื้อกองทุน ชำระค่าเบี้ยประกัน รายการบริจาคเพื่อศิริราช และรายการใช้จ่ายด้วยการแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้สิทธิตรวจสุขภาพด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์แทนได้
 • จำกัด 1 สิทธิ/บัตร/ปี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่รวมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขและรายละเอียดของการใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นไปตามที่ศิริราชกำหนด สอบถามเพิ่มเติม ณ คลินิกพิเศษนอกเวลา อายุรกรรม Premium Clinic โรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสุขภาพใดๆ ของศิริราชทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ธนาคารจะส่งหนังสือแจ้งการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบตามเงื่อนไข พร้อมหนังสือรับสิทธิ์จากศิริราช ภายใน 60 วัน หลังจากครบระยะเวลา 1 ปี นับจากเดือนที่ออกบัตร

**เงื่อนไขในการรับส่วนลด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช เท่านั้น ธนาคารอาจระงับการใช้สิทธิพิเศษนี้สำหรับบัตรที่ธนาคารไม่สามารถหักชำระค่าธรรมเนียมรายปีได้
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าใช้บริการตรวจรักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ณ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศิริราช อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 โทร. (66) 0-2419-1717-8 ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจรักษาโรค และ/หรือการให้บริการทางการแพทย์ และ/หรือการให้คำปรึกษาสร้างเสริมสุขภาพ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ของศิริราชทั้งสิ้น
 • กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขสิทธิพิเศษจากศิริราช/ร้านค้าก่อนการใช้สิทธิ์
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ศิริราชและธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สถานที่ใช้สิทธิ์

ข้อมูลและเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุ รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 200,000 บาท
 • เบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
 • ครอบคลุมทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อเข้ารับการรักษาใน สถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ หรือตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokinsurance.com
ความคุ้มครอง* วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

 • อุบัติเหตุทั่วไป
 • การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000
50,000
50,000

2. รับเงินสูงสุด 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากหลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราชก่อนเกิดอุบัติเหตุ 1 วัน กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 100,000
3. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี) 5,000

*โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองจากใบสรุปความคุ้มครอง และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ สำหรับผู้ถือบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

 • การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุกรณีที่ผู้ถือบัตรเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหรือกรณีที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน ให้ติดต่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยมีเอกสารดังนี้
  • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
  • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ของผู้ถือบัตร
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้จัดการมรดก หรือทายาทโดยธรรม ติดต่อบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0 2285 8888 พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมเตรียมเอกสารจัดส่งให้แก่บริษัท เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือบัตรเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยเอกสารประกอบด้วย
   • กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
    • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
    • ใบรับรองแพทย์ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน
    • ฟิล์มเอ็กซเรย์หรือผลการอ่านฟิล์ม
    • รูปถ่ายเต็มตัวและอวัยวะที่สูญเสียของผู้ถือบัตร
    • สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล
    • ใบรับรองความพิการ
    • แบบประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
    • สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
    • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ของผู้ถือบัตร
  • กรณีเสียชีวิต
   • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
   • สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก ในกรณีที่มีการผ่าศพพิสูจน์
   • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองสำเนาโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
   • สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาใบมรณะบัตร รับรองสำเนาโดยหน่วยงานที่ออก
   • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   • สำเนาบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราชของผู้ถือบัตร
   • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันที่เป็นบัญชีเงินฝากหลักของบัตร
   • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์บัตร

ช้อป กดเงิน เดินทาง ทำได้ง่ายๆ ในบัตรเดียว

ปลอดภัยทุกธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี CHIP PIN 6 หลัก

 • บัตรเดบิตเทคโนโลยีชิปอัจฉริยะ บัตรแรกของประเทศไทยที่เป็นระบบเครือข่ายชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Local Card Scheme) ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยด้วยไมโครชิป EMV ในการทำธุรกรรมที่เครื่องเอทีเอ็มและช้อปปิ้งที่ร้านค้าทั่วโลก ด้วยรหัส (PIN) 6 หลัก มั่นใจในการใช้บัตรได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งที่ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • กดเงิน โอน จ่าย และอีกหลายธุรกรรมได้อย่างปลอดภัย มั่นใจบนเครือข่ายเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ และเครื่องเอทีเอ็มธนาคารอื่นที่รับบัตรชิปการ์ด
 • กำหนดวงเงินในการถอนหรือโอนผ่านบัวหลวงเอทีเอ็มต่อวันได้ด้วยตนเอง สูงสุด 500,000 บาท

ช้อปสนุก ปลอดภัยทุกการใช้จ่าย

 • ช้อปง่ายๆ ได้ทุกร้านที่รับบัตรชิปการ์ดทั่วโลก
 • รับสิทธิประโยชน์เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุดถึงวันละ 150,000 บาท

ตอบโจทย์ชีวิตทันสมัย ในบัตรเดียว

 • เดินทางสะดวก ใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถด่วนพิเศษบีอาร์ที
 • ใช้จ่ายผ่านแรบบิทได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์แรบบิท เพียงแตะบัตรที่เครื่องอ่านแรบบิท ก็ใช้แทนเงินสดได้
 • รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์อื่นที่ร้านค้าแรบบิทที่ร่วมรายการ
  ติดตามสิทธิประโยชน์จากร้านค้าแรบบิทได้ที่ www.rabbit.co.th หรือโทร. (66) 0 2617 8383
 • สะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ทุกยอดการเดินทาง ใช้จ่ายด้วยมูลค่าแรบบิท หรือเติมเงินในมูลค่าแรบบิทนำคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส พอยท์ ไปแลกของรางวัลมากมายที่เว็บไซต์ rewards.rabbit.co.th หรือที่ตู้คูปองแรบบิทใกล้บ้านคุณ หรือโทร. (66) 0 2618 3777

สมัครบัตร

คุณสามารถสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ได้ง่ายๆ หากคุณมีอายุระหว่าง 16-70 ปี (ตามเดือนปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชน) และมีบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารกรุงเทพในนามบุคคลธรรมดาอยู่แล้ว เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสมุดบัญชีเงินฝาก ไปติดต่อธนาคารกรุงเทพสาขาที่คุณสะดวก ทั้งนี้ ลูกค้า 1 ท่าน สามารถขอมีบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช ได้เพียง 1 บัตรเท่านั้น

หมายเหตุ: บัญชีเงินฝากร่วม, บัญชี…เพื่อ…, บัญชีร้านค้าโดยชื่อผู้ฝากคนเดียว, บัญชีคณะบุคคล, บัญชีนิติบุคคล ไม่อนุญาตให้ทำบัตร

 ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 599 บาทต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน* 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายรายเดือน ปีละ 200 บาท โดยขอใช้บริการได้ที่สาขาที่คุณสมัครบัตร

*ธนาคารสงวนสิทธิ์ออกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ทดแทนบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช เดิม ให้ลูกค้าที่มีอายุเกิน 70 ปี ในทุกกรณี

เอกสารแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช