บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อเงินสด - สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครบัตร
เพียงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน คุณก็สามารถสมัคร อนุมัติ รับบัตรทันที

พนักงานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 20 – 55 ปี
 • รายได้ประจำตั้งแต่
  • 12,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์
 • มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • มีที่อยู่อาศัยและที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 20 – 55 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือนขั้นต่ำ
  • 185,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์
 • มีเอกสารจดทะเบียนการค้า

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
คำถาม – คำตอบ ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

ถาม บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ คืออะไร

ตอบ คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีบริการผ่อนชำระ และเบิกถอนเงินสด พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ถาม สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ เป็นความคุ้มครองพิเศษฟรีประกันอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลา 12 เดือน ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

ถาม สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง

ตอบ ครอบคลุมถึงประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาท* พร้อมทั้งการเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี สูงสุด 3,000บาท/อุบัติเหตุ (*ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือสิทธิประโยชน์)

ถาม ระยะความคุ้มครองเริ่ม และสิ้นสุดเมื่อใด

ตอบ ความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีที่บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ ได้รับการอนุมัติ โดยระยะเวลาการคุ้มครองฟรี 1 ปีนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และขยายความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในปีถัดไป เพียงลูกค้ามียอดใช้จ่ายสะสมผ่อนชำระสินค้าหรือเบิกถอนเงินสดภายใน 1 ปี ตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป กรณีลูกค้าไม่มียอดใช้จ่าย หรือมียอดใช้จ่ายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ บัตรก็ยังสามารถกดเงินสดและผ่อนสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันอุบัติเหตุใดๆ ทั้งสิ้น

ถาม ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองได้จากที่ใด

ตอบ รายละเอียดจะปรากฎอยู่ในคู่มือสิทธิประโยชน์ที่แนบพร้อมกับบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์แคร์ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติบัตร หรือตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่ โทร 02 611 4426 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. หรือ นอกเวลาทำการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] โดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทประกันจะตอบกลับในวันทำการถัดไป ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ที่ https://www2.chubb.com/th-th/customer-service/general-list-of-hospital-network.aspx Hotline claim 02 612 8943 ตลอด 24 ชม.

ถาม เมื่อต้องการใช้สิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ สถานพยาบาลคู่สัญญา หลัง 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์

 • ยื่นบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่กรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่มจะแสดงอยู่บนหน้าบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายภายในวงเงินประกัน 3,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ

ไม่ใช่สถานพยาบาลคู่สัญญา

 • สำรองค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ขอเอกสารหลักฐานจากโรงพยาบาลหรือคลินิค ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 • ส่งหลักฐานดังกล่าวให้บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือคลินิค
 • แนบแบบฟอร์มเรียกร้องการเบิกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www2.chubb.com/th-th/_assets/documents/ah-claim-june-2017-th.pdf
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งเอกสารเรียกร้องการเบิกค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ทำให้เสียสิทธิ์หากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถ ส่งหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ถาม ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้แผนความคุ้มครอง

ตอบ กรมธรรม์จะระบุและกำหนดผู้รับผลประโยชน์เป็นทายาทโดยธรรม ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา ตามลำดับ

ถาม กรณีต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ สามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ โดยติดต่อ โทร 02 611 4426 ในวันและ เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. หลัง 7 วันทำการนับจากวันที่กรมธรรม์คุ้มครอง (หลังจากวันที่อนุมัติบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แคร์)